Výstavba kolektoru

Projektová činnost

Na jaře roku 2006 byla společnost Ferrit oslovena českou firmou, která úzce spolupracovala s moskevskou společností a která mimo jiné prováděla ražby tunelů, kolektorů a stavební práce související s výše uvedenými pracemi. Moskevská firma zvažovala účast ve výběrovém řízení na zhotovení kolektoru pod řekou Moskvou směrem do zóny, která byla a je chráněnou památkou UNESCO. Proto bylo nutno práce provádět bez narušení povrchu v místě vyústění kolektoru, neboli veškeré razící a stavební práce provádět z místa zaústění kolektoru. Výškový rozdíl mezi projektovou hloubkou provádění prací pod řekou Moskvou a vyústěním kolektoru v chráněné oblasti byl cca 50 m, a tudíž bylo nutno razit kolektor nezvykle s úklonem až 12°. Vzhledem k tomu, že projektovaný čistý (vnitřní) průměr kolektoru byl stanoven na 3 200 mm, nebylo na dostupných trzích, zabývajících se podobnými stavebními pracemi, k dispozici odpovídající dopravní zařízení. Po vstupních jednáních a prostudování základních technických parametrů, geologických podkladů, požadovaného výkonu a možností dodavatele kolektoru bylo navrženo pro dopravu pracovníků, technologického materiálu a odvozu hlušiny použití pozemní ozubnicové dráhy NZD600/900 s diesel-hydraulickou lokomotivou a příslušenstvím pro plnění všech potřeb dodavatele. Během 60 dnů byl připraven projekt dopravy a následně odsouhlasen s dodavatelem. Kupní smlouva byla podepsána a realizace projektu mohla započít. Od zahájení vstupních jednání do uvedení zařízení do provozu nebylo příliš mnoho času – 6,5 měsíce, přičemž se jednalo z velké části o komponenty, které byly vyprojektovány konkrétně pro dané specifické podmínky. Součástí dodávky byla trať o délce 1 380 m, diesel-hydraulická lokomotiva, plošiny pro dopravu veškerého materiálu v počtu 7 ks, odnímatelné korby o objemu 5,7 m3
pro odvoz hlušiny v počtu 3 ks, komplex výsypného zařízení z korby na skládku, případně do korby nákladního automobilu, dále kompletní vybavení depa, kotvicí zařízení a veškeré příslušenství pro dopravu potřebného materiálu k razicímu štítu Lovat. Montážní práce byly zahájeny v listopadu 2006 a provoz razicího štítu započal v prvních dnech prosince 2006. Celý kolektor byl dokončen za 7 měsíců. Denní postupy ražby dosahovaly v dobrých geologických podmínkách až 12 m. V průběhu ražby bylo vyvezeno přibližně 36 000 tun horniny a do kolektoru bylo dopraveno přes 23 000 tun betonu, potrubí, pojiva, omítkové směsi, těsnící pěny, elektrických kabelů a podobně. Při vývozu horniny od razicího štítu Lovat vážila celá souprava přes 65 tun a v části trasy překonávala sklon +12°. Po ukončení ražby kolektoru bylo nutno nejdříve rozmontovat razicí štít a jeho příslušenství a odvézt vše zpět přes kolektor na povrch v místě zahájení ražby. Následně postupně od vyústění kolektoru směrem k jeho ústí a na povrch vyklidit veškerý technologický materiál, dopravní trasu a příslušenství. Jen použitá trasa pozemní ozubnicové dráhy vážila téměř 300 tun. Ekonomické i provozní výsledky ukázaly, že pro dané podmínky je naše řešení optimální. Dodavatel tudíž zakoupil v roce 2007 další sadu tohoto dopravního zařízení o celkové délce trasy 800 m. Komplex je využíván při podobných ražbách v Moskvě dosud. V průběhu využívání našeho zařízení máme v Moskvě k dispozici sklad náhradních dílů a zaškolené servisní pracovníky, kteří jsou schopni operativně provádět opravy a revize zařízení.